Stadgar

STADGAR FÖR VÄXJÖ STIFTS KYRKOMUSIKERFÖRENING
Antagna vid stiftsmötet i Växjö 2007-01-09

1 § ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. mom. För kyrkomusikerföreningens verksamhet gäller Kyrkomusikernas Riksförbunds stadgar samt dessa föreningsstadgar.

2. mom. Föreningen har till uppgift att inom sitt område tillvarata och främja medlemmarnas intressen i kyrkomusikeranställningen och verka för anslutning till förbundet samt verka för förbundets syften enligt dess stadgar och efter av förbundets beslutande organ angivna riktlinjer.

2 § MEDLEMMAR

1. mom. Rätt till medlemskap i föreningen regleras i förbundsstadgarna.

2. mom. Beträffande inträde i föreningen gäller bestämmelserna i förbundsstadgarna.

3. mom. Medlem ska snarast till förbundet och kontraktsombudet anmäla sådan stadigvarande förändring av tjänstgörings- och/eller adressförhållanden, som påverkar medlemmens registrering i förbundet.

4. mom. Beträffande utträde, uteslutning och återinträde i föreningen gäller bestämmelserna i förbundsstadgarna.

3 § MEDLEMSAVGIFT

Medlem erlägger medlemsavgift i den ordning som föreskrivs i förbundsstadgarna.

4 § EKONOMI

Föreningens omkostnader bestrids genom av ombudsmötet anvisade medel.

5 § ORGANISATION

Föreningens beslutande organ är medlemsmötet och däremellan föreningsstyrelsen, som utövar föreningens verksamhet.
6 § STYRELSE

1. mom. Styrelsen består av ordförande, fyra övriga ledamöter och fem personliga suppleanter.

2. mom. Styrelsen väljs av årsmötet och tillträder omedelbart efter avslutat årsmöte.
Mandattiden omfattar för ordföranden ett år och för övriga ledamöter och suppleanter två år. Vid varje årsmöte väljs halva antalet övriga ledamöter och suppleanter.

3. mom. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt övriga erforderliga funktionärer. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

4. mom. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden utom vid val, då lotten avgör.

5. mom. Styrelsen är gemensamt ansvarig för ekonomin inför såväl föreningen som förbundsstyrelsen. Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen beslutar.

6. mom. Det åligger styrelsen

att bland kyrkomusikerna i stiftet verka för anslutning till förbundet

att hålla minst två styrelsesammanträden om året på tid och plats, som ordföranden bestämmer. Har ordinarie ledamot förhinder, skall vederbörande snarast underrätta ordföranden och respektive suppleant.

att kalla föreningens medlemmar till möten

att ombesörja de från förbundsstyrelsen utsända ärendenas behandling i behörig tid

att före den 15 mars till föreningens revisorer i avslutat skick överlämna räkenskaperna för föregående kalenderår

att till förbundsstyrelsen före den 1 maj insända resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för föregående år

att vid vakans under pågående mandatperiod utse ersättare för stiftsombud respektive nytt kontraktsombud för resten av mandatperioden.

att söka samarbete med övriga kyrkomusikorganisationer och samverkande fackförbunds regionala och lokala organ i stiftet

att i övrigt lämna förbundsstyrelsen alla underrättelser som kan vara av betydelse för förbundets verksamhet.

7 § MÖTEN

1. mom. Föreningen håller årligen minst ett medlemsmöte, i förekommande fall tillika årsmöte, vilket skall hållas senast 1 juli. Dessa möten ska ha geografisk spridning i stiftet.

2. mom. Kallelse till medlemsmöte sker genom personlig kallelse senast 14 dagar i förväg.

3. mom. Vid årsmöte följs i huvudsak följande dagordning:
a) mötets öppnande
b) val av ordf, sekr och protokollsjusterare för mötet
c) anmälan av nya ärenden och fastställande av dagordning
d) verksamhets- och revisionsberättelser, beslut om ansvarsfrihet
e) ekonomifrågor, arvoden och ersättningar
f) val av ordförande, övriga styrelseledamöter jämte suppleanter, revisorer jämte suppleanter, stiftsombud, kontraktsombud och valberedning samt i förekommande fall ombud till förbundets ombudsmöte
g) riksförbundets ärenden
h) föreningens egna ärenden

4. mom Ärende, som skall behandlas på medlemsmöte, bör anmälas till styrelsen i så god tid att det kan finnas med i kallelsen till mötet.

5. mom. Beträffande mötesbeslut och röstning äger förbundsstadgarnas 16 § 14 – 16 mom. motsvarande tillämpning

6. mom. Extra medlemsmöte hålls
då förbundsstyrelsen så begär
då styrelsen så beslutar
då minst 10 procent av föreningens medlemmar lämnar skriftligt motiverad begäran därom till styrelsen.

7. mom Styrelsen kallar kontraktsombuden till minst en årlig, gemensam utbildningsdag

8 § STIFTSOMBUD

Stiftsombud har till uppgift att inom stiftet i samverkan med stiftsföreningens styrelse tillvarata medlemmarnas fackliga intressen. I övrigt gäller för stiftsombud vad som föreskrivs i 12 § förbundets stadgar.

9 § KONTRAKTSOMBUD

Kontraktsombud har till uppgift
att inom sitt område verka för allmän anslutning till förbundet

att till förbundets medlemsregister rapportera inom kyrkomusikerkåren i kontraktet inträffade förändringar (dödsfall, flyttningar, nyanställningar etc.)

att t.ex. genom anordnande av möten främja samarbete och samhörighet mellan medlemmarna.

att vara medlemmarnas representant i kyrkomusikerfrågor i kontraktet.

10 § RÄKENSKAPER OCH REVISION

Föreningens räkenskaper följer kalenderår. Det åligger de av årsmötet valda revisorerna att granska föreningens räkenskaper och förvaltning samt att årligen före den 15 april avge berättelse, som skall innehålla förslag om till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

11 § STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs att beslut härom vid årsmöte biträds av minst två tredjedelar av alla röstberättigade deltagare.

12 § UPPLÖSNING

Beslut om föreningens upplösning samt användande av dess tillgångar fattas av förbundets ombudsmöte.