Stadgar

Stadgar för Göteborgs stifts kyrkomusikerförening
Antagna av föreningens årsmöte 19 januari 2004

§1 Allmänna bestämmelser
1 mom. För kyrkomusikerföreningens verksamhet gäller Kyrkomusikernas Riksförbunds stadgar samt dessa föreningsstadgar.
2 mom. Föreningen har till uppgift att inom sitt område tillvarata och främja medlemmarnas intressen i kyrkomusikeranställningen och verka för anslutning till förbundet samt verka för förbundets syften enligt dessa stadgar och efter av förbundets beslutande organ angivna riktlinjer.

§2 Medlemmar
1 mom. Rätt till medlemskap i föreningen regleras i förbundsstadgarna.
2 mom. Beträffande inträde i föreningen gäller bestämmelserna i förbundsstadgarna.
3 mom. Medlemmen skall snarast till förbundets kassör anmäla sådan stadigvarande förändring av tjänstgörings- och/eller adressförhållanden, som påverkar medlemmens registrering i förbundet.
4 mom. Beträffande utträde, uteslutning och återinträde i föreningen gäller bestämmelserna i förbundsstadgarna.

§3 Medlemsavgift
Medlem erlägger medlemsavgift i den ordning som föreskrivs i förbundsstadgarna.

§4 Ekonomi
Föreningens omkostnader bestrides i första hand genom av ombudsmötet anvisade medel, utgörande viss andel av influtna medlemsavgifter.

§5 Organisation
Föreningens beslutande organ är medlemsmötet och däremellan föreningsstyrelsen, som utövar föreningens verksamhet.

§6 Styrelse
1 mom. Styrelsen består av ordförande, 6 övriga ledamöter och 4 suppleanter.
2 mom. Styrelsen väljes av årsmötet och tillträder omedelbart efter avslutat årsmöte.
Mandattiden omfattar för ordföranden ett år och för övriga ledamöter två år. Vid varje årsmöte väljes halva antalet övriga ledamöter och suppleanter.
3 mom. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt övriga erforderliga funktionärer. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.
4 mom. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden utom vid val, då lotten avgör.
5 mom. Styrelsen är gemensamt ansvarig för omhänderhavda medel inför föreningen och förbundsstyrelsen. Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen beslutar.
6 mom. Det åligger styrelsen att


§7 Möten
1 mom. Föreningen håller årligen minst ett medlemsmöte tillika årsmöte. Årsmötet skall hållas senast 1 juli.
2 mom. Kallelse till medlemsmöte sker genom personlig kallelse senast 14 dagar i förväg.
3 mom. Vid årsmötet följes i huvudsak följande dagordning:

4 mom. Ärende, som skall behandlas på medlemsmöte, bör anmälas till styrelsen i så god tid att det kan finnas med i kallelsen till mötet.
5 mom. Betr mötesbeslut och röstning äger förbundsstadgarnas 15 § 15 och 16 mom motsvarande tillämpning.
6 mom. Extra medlemsmöte hålls då
§8 Stiftsombud
Stiftsombud har till uppgift att inom stiftet i samverkan med stiftsföreningens styrelse tillvarata medlemmarnas fackliga intressen. I övrigt gäller för stiftsombud vad som föreskrivs i 11 § i förbundets stadgar.

§9 Kontraktsombud
Kontraktsombud har till uppgift att
§10 Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskaper följer kalenderår.
Det åligger de av årsmötet valda revisorerna att granska föreningens räkenskaper och förvaltning samt att årligen i samband med årsmötet avge berättelse, som skall innehålla förslag om till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

§11 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs att beslut härom vid årsmöte biträds av minst två tredjedelar av alla röstberättigade deltagare.

§12 Upplösning
Beslut om föreningens upplösning samt användande av dess tillgångar fattas av förbundets ombudsmöte.