Föreningen

| Föreningen | Stadgar | Historik | Bildarkiv |

STADGAR

för
Luleå stifts kyrkomusikerförening
Antagna år 1968
Reviderade år 1995, 2007

Ändamål.

§ 1
Luleå stifts kyrkomusikerförening (KMF i Luleå stift) har som uppgift att inom Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR), vars stadgar den erkänner, arbeta för kyrkomusikernas främjande samt:

att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen i anslutning till kyrkomusikeranställningen

att utveckla samarbetet och stärka gemenskapen mellan medlemmarna

att främja de yrkesverksamma medlemmarnas kyrkomusikaliska kompetens

Medlemskap.

§ 2
Rätt till medlemskap har den som är anställd som kyrkomusiker. Annan person som vill stödja förbundets verksamhet kan anslutas som fristående medlem.

§ 3
Medlemskap i föreningen beviljas av centralstyrelsen och gäller från det datum då ansökan inkom till KMF eller KMR.

Årsmöte.

§ 4
Föreningen håller årligen före 1 juli ett ordinarie årsmöte, men äger rätt att bestämma om extra sammanträden. Styrelsen fastställer tid och plats för mötet samt utfärdar kallelse och gör förslag till dagordning.

Förslag till dagordning vid ordinarie årsmöte:

a inledning, mötets öppnande
b mötets behöriga utlysande
c val av presidium
d val av två personer att med ordf. justera protokollet
e fastställande av dagordningen, anmälan av nya ärenden
f styrelsens, stiftsombudets och skyddsombudets berättelser
g kassarapport och revisorernas berättelse
h beslut om ansvarsfrihet
i val av styrelseledamöter och personliga suppleanter
j val av ordförande
k val av två revisorer och en suppleant
l val av stiftsombud och skyddsombud
m val av kontraktsombud
n val av ombud till KMR:s ombudsmöte jämte suppleanter
o val av valberedning
p fastställande av utgifts- och inkomststat för kommande år
r riksförbundets ärenden
s övriga ärenden
t avslutning

Alla val gäller från årsmötet och två år framåt. Avgår den valde under mantatperioden, inträder suppleant fram till kommande årsmöte.

§ 5
Extra årsmöte hålles:

då riksförbundets centralstyrelse så påfordrar,
då styrelsen så beslutar,
då minst 10 % av föreningens medlemmar framlagt skriftligt motiverad begäran därom till styrelsen

§ 6
Ingen annan än föreningsmedlem äger utan mötets särskilda medgivande tillträde till förhandlingarna.

§ 7
Vid ett ordinarie årsmöte väljs tre
ordinarie styrelseledamöter samt en suppleant. Vid nästkommande årsmöte utses tre ordinarie ledamöter samt en suppleant, allt för en mandatperiod av två år. Ordförande väljes särskilt.

§ 8
Styrelsen åligger:

att bland kyrkomusikerna i stiftet verka för anslutning till förbundet
att ombesörja de från centralstyrelsen utsända ärendenas behandling och lämna rapport därom i föreskriven tid
att omhänderta och gemensamt ansvara för föreningens räkenskaper
att samverka med Lärarförbundets regionala organ i stiftet samt
att i övrigt lämna förbundets ledning och funktionärer upplysningar som kan vara av betydelse för förbundets verksamhet och kårens intressen.

§ 9
Styrelsesammanträde hålles minst två gånger om året på tid och plats som bestäms av orförande i samråd med övriga i styrelsen. Ledamot som är förhindrad att delta, meddelar snarast orförande och suppleant.

§ 10
Vice ordförande, sekreterare och kassör väljs inom styrelsen för två år i sänder.

§ 11
Alla val förrättas, om någon så önskar, med slutna sedlar. Vid lika röstetal företages lottning.

Kontraktsmöte och -ombud.

§ 12
Kontraktsombud har till uppgift:

att inom sitt område verka för allmän anslutning till förbundet
att till föreningskassören rapportera inom kyrkomusikerkåren i kontraktet inträffade förändringar (dödsfall, flyttningar, nyanställningar, etc.)
att genom anordnande av möten och på andra sätt söka befrämja samarbete och samhörighet mellan kollegerna

Arbetssätt

§ 13
Ärenden, som skall behandlas av årsmötet, bör vara föreningens orförande tillhanda senast en månad före mötet. Detta kan dock behandla vid samma möte väckt fråga enl. § 4 punkt e.

§ 14
Styrelsen åligger att i god tid, helst en månad före möte, till medlemmarna utsända cirkulär upptagande de ärenden som ska behandlas.

§ 15
Förslagsställare av diskussionsämne, motion etc. bör inleda nämnda ärende vid mötet.

§ 16
Alla frågor utom val avgöres, såvida eja annat beslutas, genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.

Ekonomi.

§ 17
Föreningens räkenskaper följer kalenderåret. Senast den 1 februari överlämnas föreningens protokoll och räkenskaper till redvisorerna, vilka senast den 1 mars återlämnar handlingarna samt revisionsberättelse. Kopia av det granskade bokslutet sänds därefter till förbundskassören.

§ 18
Föreningens funktionärer äger rätt till rese- och traktamentsersättning samt arvoden enligt årsmötets beslut.

Stadgeändring. Upplösning.

§ 19
Förslag om ändring av dessa stadgar kan i den ordning, som i § 14 sägs, väckas av varje till föreningen ansluten medlem. För beslut om ändring fordras två tredjedels majoritet. Stiftsföreningens stadgar får ej strida mot stadgarna för Kyrkomusikernas riksförbund (KMR).

§ 20
Beslut om föreningens upplösning samt användande av dess tillgångar måste, för att bli gällande, fattas på två av varandra följande möten, varav ett ordinarie årsmöte, med en pluralitet av minst tre fjärdedelar av de avlämnade rösterna samt därtill godkännas av centralstyrelsen i Kyrkomusikernas riksförbund (KMR).

© KMF i Luleå stift 2004