Musikförläggarna informerar

Till Svenska Musikförläggareföreningens (SMFF:s) kansli får vi ofta frågor från kyrkomusiker och annan personal på församlingarnas kanslier. Detta är vi glada för och alla frågor och funderingar är välkomna per telefon 08-783 88 00 eller mail till carl.lindencrona@smff.se eller ellinor.gyllenstierna@smff.se.

Vi får ofta frågor om vad som gäller på kopieringsområdet. Därför vill vi här ge ett ganska fylligt svar på dessa frågor.

Först och främst är det viktigt att hålla isär sina olika roller. Många kyrkomusiker är verksamma både som kyrkomusiker i Svenska kyrkan och i annan verksamhet, t.ex. som lärare, som körledare i andra sammanhang eller som frilansande musiker.

Kopiering av noter inom Svenska kyrkans verksamhet kringgärdas av en del regler. Dessa regler har ett specifikt syfte, nämligen att se till att den som skrivit musik, texter eller översättningar, liksom utgivaren av desamma får ersättning för sin prestation, sin arbetsinsats. Ersättningen kan liknas vid lön.

Huvudregeln är enkel; det är inte tillåtet att kopiera någonting för yrkesmässig verksamhet inom t.ex. Svenska kyrkan, utan att rättighetshavaren, oftast ett Musikförlag, har gett ett medgivande till det.

Men det finns vissa undantag;
Är musiken fri, d.v.s. har kompositören varit död i mer än 70 år, så är det helt i sin ordning att fotokopiera, utan att skaffa tillstånd. Detsamma gäller texter där textförfattaren varit död i mer än 70 år. Arrangemang är skyddat i 70 år efter arrangörens död. Även när ett arrangemang har gjorts av ett fritt verk är arrangemanget skyddat i 70 år efter arrangörens död. Det är således endast det som är ”fritt” i alla delar som får kopieras utan att tillstånd inhämtats.

Det förekommer inom vissa områden, särskilt inom skolvärden, att man ingår övergripande avtal som medger viss kopiering. Det finns t.ex. ett avtal mellan Svenska kyrkan och BONUS Presskopia som ger församlingarna rätt att framställa agendor för gudstjänster och som gör det möjligt att inom Svenska kyrkan kopiera ur Psalmboken, Bibeln, Psalmer i 90-tal och ytterligare några namngivna kyrkliga böcker. Detta är det enda kopieringsavtal som gäller för Svenska kyrkan. (Detta avtal har nyligen sagts upp av Svenska kyrkan för omförhandling)

Det kan här upplysningsvis nämnas att studieförbunden har avtal med BONUS Presskopia. Många körer bedrivs i studiecirkelform och omfattas därför av dessa kopieringsavtal. Observera att samtliga kopieringsavtal med studieförbunden undantar rätten att fotokopiera körnoter. Kopiering av körnoter är således aldrig tillåten om inte kören har ett särskilt avtal med Musikförlag som ger denna rätt, alternativt att musiken, texten, översättningen och arrangemangen är fria verk, d.v.s. att upphovsmannen har varit död i mer än 70 år.

Det är mycket viktigt att dessa regler tillämpas på rätt sätt. Det är lätt att tro att det saknar ekonomisk betydelse om en enskild kyrkomusiker fotokopierar någon not då och då. Problemet är att det är för många som resonerar på det sättet och detta är nu på väg att äventyra möjligheterna att fortsätta att ge ut ett brett sortiment av körnoter, och i än högre grad att ge ut den smalare körmusiken.

En del församlingar beställer regelmässigt en mängd körverk för påseende, d.v.s. man beställer endast ett exemplar, men man återkommer aldrig med beställning av köruppsättningar. Man frågar sig då med nyfikenhet vilka verk som framförs i dessa församlingars körer.

Det är naturligtvis så att kyrkomusiker har ett uppdrag att leverera en viss mängd musik i församlingen, att bedriva viss kör- och orkesterverksamhet. Till detta ändamål finns en budget anslagen, men i många fall är det en betydande diskrepans mellan uppdragets omfattning och anslagna medel. Detta försätter kyrkomusikern i en svår situation. Lojaliteten mot uppdragsgivaren, kyrkomusikerns egna ambitioner att göra ett bra arbete, koristernas och församlingens förväntningar på musikutbudet i kyrkan ska vägas samman.

Vi på SMFF vill gärna samarbeta med t.ex. musikkonsulenterna i stiften och göra seminarier med kyrkomusiker, förtroendevalda och arbetsledare i församlingarna för att diskutera dessa frågor.

Carl Lindencrona

Tillbaka